Breed: “SEPPALA SIBERIAN SLEDDOG”
Owner: Tabetha Berge
Breeder: Doug Willett
DOB:
Pedigree of Seppaltas Chase 99.3

Parents

GrandParents

G-GrandParents

G-G-GParents

G-G-G-GParents

Hudson Of Seppalta 99.20
(Sire)

XSD Bronco Of Seppalta 99.00

XSD Hercules Of Seppalta 99.55

Ash Of Markovo Xsd 99.40

Nutok Of Markovo 98.80

Robin Of Markovo 100.00

Alma Of Seppalta 99.70

XSD Uelen's Baron Of Seppalta 99.40

Mokka Of Markovo 100.00

Sepp-aluk's Dixie 98.40

XLD Lester Of Seppalta 97.40

XLD Uelen's Beowulf Of Seppalta 99.40

Buffie Of Seppalta 95.30

Xantippa Of Seppalta 99.40

XLD Uelen's Ebony Of Seppalta 99.70

Dynamakos Ruby 99.10

Izzie Of Seppalta Xld 99.40

XSD LD Quewolf Of Seppalta 99.50

XLD Uelen's Beowulf Of Seppalta 99.40

Surgut Of Markovo 98.80

Helen Of Markovo 100.00

Sno-fire's Nanook Of Seppalta 99.60

Ivan Of Seppalta 99.70

Micaelia Of Woodside 99.55

Powder Of Markovo 99.25

Nutok Of Markovo 98.80

` Mikiuk Tuktu Tornyak 100.00

Lyl Of Sepsequel 97.65

Athena Of Seppalta 99.70

XSD Uelen's Baron Of Seppalta 99.40

Mokka Of Markovo 100.00

Chatanikas Farah Of Seppalta 99.40
(Dam)

XSD Rusty Of Seppalta 99.45

LD Ishmael Of Seppalta 99.4

XSD LD Quewolf Of Seppalta 99.50

XLD Uelen's Beowulf Of Seppalta 99.40

Sno-fire's Nanook Of Seppalta 99.60

Powder Of Markovo 99.25

Nutok Of Markovo 98.80

Athena Of Seppalta 99.70

XLD Nestly Of Seppalta 99.5

XSD Hercules Of Seppalta 99.55

Ash Of Markovo Xsd 99.40

Alma Of Seppalta 99.70

Uelen's Ali Xld 99.40

Surgut Of Markovo 98.80

Helen Of Markovo 100.00

Minka Of Seppalta 99.40

XSD Hercules Of Seppalta 99.55

Ash Of Markovo Xsd 99.40

Nutok Of Markovo 98.80

Robin Of Markovo 100.00

Alma Of Seppalta 99.70

XSD Uelen's Baron Of Seppalta 99.40

Mokka Of Markovo 100.00

XSD LD Flame Of Seppalta 99.3

XLD Uelen's Beowulf Of Seppalta 99.40

Surgut Of Markovo 98.80

Helen Of Markovo 100.00

Powder Of Markovo 99.25

Nutok Of Markovo 98.80

Athena Of Seppalta 99.70